Lecturer

Drs. Ahmad Hanany Naseh, M.A.


NIP : 19580922 199102 1 001

Dr. Akhmad Sholeh, S.Ag., M.Si.


NIP : 19650716 199803 1 002

Asniyah Nailasariy, M.Pd.I.


NIP : 19880805 201903 2 012

Dr. Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag


NIP : 19780823 200501 2 003

Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si.


NIP : 19780608 200604 2 032

Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si


NIP : 19590525 198503 1 005

Indra Fajar Nurdin, S.Pd., M.Ag.


NIP : 19810420 201503 1 003

Indriyani Ma'rifah, M.Pd.I.


NIP : 19861209 201903 2 018

Dr. H. Karwadi, S.Ag, M.Ag


NIP : 19710315 199803 1 004

Dr. Mahmud Arif, M.Ag.


NIP : 19720419 199703 1 003

Prof. Dr. H. Maragustam, M.A


NIP : 19591001 198703 1 002

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.


NIP : 19620312 199001 2 001

Drs. Moch. Fuad, M.Pd


NIP : 19570626 198803 1 003

Dr. Mohamad Agung Rokhimawan, M.Pd.


NIP : 19781113 200912 1 003

Drs. Mujahid, M.Ag


NIP : 19670414 199403 1 002

Munawwar Khalil, S.S., M. Ag


NIP : 19790606 200501 1 009

Dr. Muqowim, S.Ag., M.Ag.


NIP : 19730310 199803 1 002

Drs. Nur Hamidi, MA


NIP : 19560812 198103 1 004

Drs. Nur Munajat, M.Si


NIP : 19680110 199903 1 002

Dr. Nur Saidah, S. Ag., M. Ag


NIP : 19750211 200501 2 002

Drs. H. Radino, M.Ag.


NIP : 19660904 199403 1 001

Drs. H. Rofik, M.Ag


NIP : 19650405 199303 1 002

Dr. Sabarudin, M.Si


NIP : 19680405 199403 1 003

Prof. Dr. H. Sangkot Sirait, M.Ag


NIP : 19591231 199203 1 009

Drs. Sarjono, M.Si


NIP : 19560819 198103 1 004

Sri Purnami, S.Psi. M.A.


NIP : 19730119 199903 2 001

Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.


NIP : 19630705 199303 2 001

Dr. Sukiman, S.Ag., M.Pd.


NIP : 19720315 199703 1 009

Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag.


NIP : 19631107 198903 1 003

Dr. H. Suwadi, S.Ag.,M.Ag.,M.Pd.


NIP : 19701015 199603 1 001

Dr. H. Tasman, M.A.


NIP : 19611102 198603 1 003

Dr. Usman, SS, M.Ag


NIP : 19610304 199203 1 001

Dr. H. Muh. Wasith Achadi, S.Ag., M.Ag.


NIP : 19771126 200212 1 002

Yuli Kuswandari, S.Pd., M.Hum.


NIP : 19740725 200604 2 008